Servicevoorwaarden van Mevo

LAATST BIJGEWERKT: 29 MAART 2019

Deze Servicevoorwaardenovereenkomst van Mevo (de 'Overeenkomst' of ' Servicevoorwaarden') wordt gesloten tussen Mevo Inc. ('Mevo', 'we/wij', 'ons' of 'onze') en u, onze klant ('u' of 'uw'). Mevo levert services via onze eigen websites en toepassingen (gezamenlijk de 'Services'). Deze Overeenkomst is van toepassing op uw gebruik van onze Services.

1. Acceptatie

Door een account aan te maken, een aankoop te doen, onze software te downloaden of op een andere manier onze Services te bezoeken of te gebruiken, accepteert u deze Overeenkomst en gaat u ermee akkoord dat u elektronisch een overeenkomst aangaat.

Als u een andere entiteit bent dan een natuurlijke persoon, moet de persoon die het account registreert of anderszins gebruikmaakt van onze Services de bevoegdheid hebben om de entiteit te binden. In deze context betekent 'u' zowel de entiteit als elke persoon die geautoriseerde toegang heeft tot het account.

We kunnen deze Overeenkomst bijwerken door een herziene versie op onze website te plaatsen. Door onze Services te blijven gebruiken, gaat u akkoord met elke herziene Overeenkomst.

Deze Overeenkomst omvat ons Privacybeleid en de addenda die hieronder in Sectie 10 worden vermeld. Lees ons Privacybeleid om meer te weten te komen over de gegevens die we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en met wie we deze delen.

2. Onze Producten en Services

Afhankelijk van de voorwaarden hiervan verlenen wij u toegang tot onze Services. Dit omvat het recht om video's te livestreamen en gebruik te maken van alle daarmee verband houdende functionaliteit die wij kunnen aanbieden.

2.1 Beschikbaarheid van functies

De functies die voor u beschikbaar zijn, kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en kunnen afhangen van uw gebruik van onze integraties met websites die door anderen worden beheerd. De beheerder van de website en niet Mevo is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan, en uw gebruik van elke website is onderworpen aan de bijbehorende servicevoorwaarden. We kunnen integraties met derden op elk moment uitschakelen, met of zonder kennisgeving.

2.2 Downloadbare software

We kunnen apps voor apparaten ('Apps') rechtstreeks aanbieden of via externe stores zoals iOS en Android. Afhankelijk van uw naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Mevo u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Apps te downloaden en te gebruiken. We kunnen informatie over uw gebruik van de Apps verzamelen, gebruiken en overdragen zoals uiteengezet in ons Privacybeleid. U kunt ervoor kiezen om ons toegang te verlenen tot bepaalde gegevens op uw apparaat (zoals uw camerarol) of om bepaalde functies in te schakelen, zoals locatievoorzieningen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om het verzamelen van bepaalde gegevens te beperken binnen de privacyinstellingen van de App.

We kunnen u de mogelijkheid bieden om items of abonnementen aan te schaffen binnen Apps. Wanneer u dergelijke aankopen doet, wordt u gefactureerd door het app-platform, niet door ons. U kunt automatische verlenging van abonnementen uitschakelen via de accountinstellingen van uw platform. Vragen over facturering moeten aan het app-platform worden gericht.

We kunnen Apps van tijd tot tijd bijwerken om nieuwe functies toe te voegen en/of bugs te corrigeren. U moet u ervoor zorgen dat u de meest recente versie van de App gebruikt die compatibel is met uw apparaat. We kunnen niet garanderen dat u de meest recente versie van de App op uw apparaat kunt gebruiken.

Alleen met betrekking tot onze Apps voor iOS wordt Apple, Inc. ('Apple') beschouwd als een beoogde derde begunstigde van dit addendum over Mevo-apps, en is Mevo, niet Apple, verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen met betrekking tot de werking van onze Apps voor iOS of tvOS, met uitzondering van eventuele verplichtingen die voortvloeien uit de contracten van Apple met u.

2.3 Hardware

De verkoop van hardware, zoals onze Mevo-camera en- accessoires, valt onder onze Hardwareverkoopovereenkomst, Beperkte garantie en ons Restitutiebeleid .

3. Accounts

Registratie: U kunt een account aanmaken om bepaalde functies die wij aanbieden te gebruiken. Hiervoor moet u een e-mailadres opgeven. U gaat ermee akkoord om kennisgevingen van Mevo op dit e-mailadres te ontvangen.

Organisatorische accounts: Voor zover u (a) een officiële Amerikaanse federale, staats- of lokale overheidsinstantie of -organisatie bent, (b) onze services gebruikt in uw officiële hoedanigheid, en (c) door enige wet, voorschrift, regel of verordening niet gerechtigd bent alle bepalingen van de Servicevoorwaarden te aanvaarden, zijn de bepalingen inzake vrijwaring (Sectie 6.2) en de bepalingen inzake de keuze van wetgeving en de keuze van locatie (in Sectie 10) niet op u van toepassing.

Leeftijdsvereisten: U moet ten minste 13 jaar oud zijn om een account aan te maken. Als u in de Europese Unie woont, moet u ten minste 16 jaar oud zijn. Als u de Services voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Als u de minimaal vereiste leeftijd hebt, maar nog steeds minderjarig bent in uw rechtsgebied, moet u toestemming hebben van uw ouder of wettelijke voogd. Laat die persoon deze overeenkomst met u lezen en ermee akkoord gaan voordat u verdergaat.

Ouders en verzorgers: Door uw kind toestemming te geven, gaat u namens uw kind akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor het toezicht op en het toezicht op het gebruik van uw kind. Als uw kind jonger is dan de geldende leeftijd of uw toestemming niet heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat we de toegang kunnen blokkeren.

Accountbeveiliging: U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, inclusief ongeautoriseerde activiteiten. U moet zorgen dat uw accountgegevens vertrouwelijk blijven. Als u een computer gebruikt waartoe anderen toegang hebben, moet u na elke sessie uitloggen bij uw account. Als u merkt dat onbevoegden toegang hebben tot uw account, moet u uw wachtwoord wijzigen en ons onmiddellijk op de hoogte stellen.

4. Beleid voor aanvaardbaar gebruik

We kunnen u toestaan om inhoud zoals video's, opnamen, afbeeldingen en tekst (gezamenlijk 'inhoud') te uploaden, te livestreamen, 'in te dienen' of te publiceren. U moet ervoor zorgen dat uw inhoud en uw gedrag voldoen aan het beleid voor aanvaardbaar gebruik dat in deze Sectie 4is uiteengezet. Mevo kan (maar is hiertoe niet verplicht) uw account, inhoud en gedrag monitoren, ongeacht uw privacy-instellingen. Mevo kan alle nodige acties ondernemen om zijn rechten af te dwingen, waaronder het verwijderen van specifieke video's of het opschorten of verwijderen van uw account.

4.1 Auteursrechtbeleid

U mag alleen inhoud uploaden waarvoor u het recht hebt die te uploaden en te delen. Auteursrechthebbenden en hun vertegenwoordigers kunnen Mevo een verzoek sturen om vermeend inbreukmakend materiaal te verwijderen dat beschikbaar is op de online service van Mevo (een zogeheten 'takedown notice').

4.1.1 DMCA-beleid

Mevo zal materialen onmiddellijk verwijderen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') wanneer Mevo op de hoogte worden gebracht dat de materialen inbreuk maken op het auteursrecht van een derde partij. We zullen, in passende omstandigheden, de accounts beëindigen van personen die herhaaldelijk inbreuk maken.

Zorg er bij het indienen van een verzoek voor dat dit volledig is en dat uw verklaringen juist zijn. Als we om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw verzoek compleet te maken, verzoeken we die informatie onmiddellijk door te geven. Als u de vereiste informatie niet verstrekt, wordt uw verzoek mogelijk niet verder verwerkt.

4.1.2 Takedown notices via DMCA

Om de verwijdering van materiaal aan te vragen op basis van auteursrechtschending, moet u een verzoek indienen met het volgende:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (indien van toepassing).
 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt.
 3. Een beschrijving van de locatie waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt op het auteursrecht, kan worden gevonden zodat Mevo het materiaal kan lokaliseren (bijv. de URL van de video).
 4. Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 5. Een door u OP STRAFFE VAN MEINEED ondertekende verklaring dat de informatie in uw verzoek juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.
 6. Uw elektronische of fysieke handtekening.

U kunt dit verzoek per e-mail of per post indienen.

Mevo kan verzoeken aan betrokken gebruikers en externe databases die informatie verzamelen over verwijderingsverzoeken vanwege auteursrechten, openbaar maken.

4.1.3 DMCA-tegenberichten

Als u een gebruiker van Mevo bent die de verwijdering van materiaal, veroorzaakt door een DMCA 'takedown notice', wil aanvechten, moet u een tegenbericht indienen met daarin het volgende:

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer.
 2. Een beschrijving van het materiaal dat is verwijderd en de locatie op de Mevo-service waar het eerder is verschenen (bijv. de URL van de video).
 3. Een verklaring OP STRAFFE VAN MEINEED dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie.
 4. Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het rechtsdistrict waarin uw adres zich bevindt, of, als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, elk rechtsdistrict waarin Mevo is gevestigd (de United States District Court voor het Southern District of New York), en dat u de betekening van het proces zult accepteren van de persoon die het oorspronkelijke DMCA-verzoek heeft ingediend of een agent van die persoon.
 5. Uw elektronische of fysieke handtekening.

U kunt dit verzoek per e-mail of per post indienen.

Mevo stuurt een volledig tegenbericht door naar de persoon die het oorspronkelijke DMCA-verzoek heeft ingediend. De eigenaar(s) van het auteursrecht kunnen ervoor kiezen een rechtszaak tegen u aan te spannen wegens schending van het auteursrecht. Als we niet binnen tien (10) werkdagen na kennisgeving van uw tegenbericht een bericht ontvangen dat een dergelijke rechtszaak is aangespannen, kunnen we de betwiste materialen terugzetten. Tot die tijd blijven uw materialen verwijderd.

4.2 Inhoudsbeperkingen

U mag geen inhoud indienen die:

 • de auteursrechten of andere rechten van derden (bijv. handelsmerken, privacyrechten, enz.) schendt;
 • seksueel expliciet is (bijv. pornografie) of een transactie van seksuele aard voorstelt;
 • hatelijk, lasterlijk of discriminerend is of aanzet tot haat tegen een individu of groep;
 • terreur- of haatgroepen promoot of ondersteunt;
 • minderjarigen uitbuit;
 • onwettige handelingen of extreem geweld weergeeft;
 • instructies geeft over het in elkaar zetten van explosieve/brandgevaarlijke voorwerpen of zelfgemaakte/geïmproviseerde vuurwapens;
 • dierenmishandeling of extreem geweld tegen dieren toont;
 • frauduleuze of dubieuze zakelijke constructies promoot of een onwettige transactie voorstelt; of
 • in strijd is met enig toepasselijk recht.

4.3 Gedragscode

Bij het gebruik van onze Services mag u niet:

 • gebruikmaken van een aanstootgevende schermnaam (bijv. expliciete taal) of avatar (bijv. met naaktheid);
 • op een bedrieglijke manier te handelen of u voordoen als een persoon of organisatie;
 • een persoon lastigvallen of stalken;
 • minderjarigen schaden of uitbuiten;
 • 'spam' in welke vorm dan ook verspreiden of misleidende metadata gebruiken;
 • persoonlijke informatie over anderen verzamelen;
 • zonder toestemming toegang krijgen tot andermans account;
 • deelnemen aan onwettige activiteiten;
 • onze videospeler insluiten op of links bieden naar sites die inhoud bevatten die verboden is door Sectie 4.2; of
 • anderen aanzetten of aanmoedigen om één van de bovenstaande dingen te doen.

4.4 Verboden technische maatregelen

U zult niet:

 • behalve voor zover toegestaan door de wet of door ons, een onderdeel van onze service scrapen, reproduceren, herdistribueren, er afgeleide werken van maken, decompileren, reverse-engineeren, wijzigen, archiveren of demonteren; of onze maatregelen voor beveiliging, snelheidsbeperking, filtering of beheer van digitale rechten proberen te omzeilen;
 • een kwaadaardig(e) programma, script of code indienen;
 • een onredelijk aantal verzoeken indienen bij onze servers; of
 • andere acties ondernemen om onze Services te manipuleren, te verstoren of te beschadigen.

4.5 Beperkingen voor gebruikers

U mag geen account aanmaken als u lid bent van een terreur- of haatgroep. U mag geen goederen of diensten van ons kopen als u in een land woont dat onderworpen is aan een uitgebreid sanctieprogramma van de V.S. of als u een Specifically Designated National (SDN) bent, zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Financiën.

5. Door u verleende licenties

Tussen u en Mevo geldt dat u de eigenaar bent en blijft van alle intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die u indient. Om Mevo in staat te stellen uw inhoud te streamen, verleent u Mevo de hieronder beschreven toestemmingen.

5.1 Uw video-inhoud

Door een video in te dienen, geeft u Mevo toestemming om:

 • de video te streamen naar eindgebruikers;
 • de video in te sluiten op websites van derden;
 • de video te verspreiden via onze API's;
 • de video als download beschikbaar te stellen;
 • de video te transcoderen (gecomprimeerde versies van uw videobestand maken die geoptimaliseerd zijn voor streaming); en
 • stilstaande beelden (d.w.z. 'miniaturen') van uw video te genereren om deze weer te geven (als u er geen hebt geselecteerd).

Door derden toegang te geven tot uw video, geeft u deze personen toestemming om uw video te streamen (en/of te downloaden of in te sluiten). Voor de doeleinden van deze Sectie 5.1bevat uw video de titel, beschrijving, tags en andere metadata.

De licentieperiode begint wanneer u de video bij Mevo indient en eindigt wanneer u of Mevo de video verwijdert, op voorwaarde dat Mevo gearchiveerde kopieën mag bewaren: (a) voor een beperkte periode voor het geval u de video wilt terugzetten; (b) wanneer de video het onderwerp is van een 'takedown notice' of een andere juridische claim; of (c) wanneer Mevo te goeder trouw meent dat het wettelijk verplicht is dit te doen.

5.2 Accountprofiel

U geeft Mevo toestemming om uw naam, gelijkenis, biografie, handelsmerken, logo's of andere identificaties die door u in uw accountprofiel worden gebruikt, te gebruiken om dergelijke eigenschappen aan het publiek of de door u opgegeven doelgroepen weer te geven. U kunt de voorgaande toestemming intrekken door uw account te verwijderen.

5.3 Overige inhoud; Feedback

Inhoud die niet valt onder de licenties die uiteen zijn gezet in Sectie 5.1 of 5.2, valt onder deze Sectie 5.3 (bijv. tekst die u indient in opmerkingen). U verleent Mevo een eeuwigdurend en onherroepelijk recht en licentie om dergelijke inhoud online te kopiëren, over te dragen, te distribueren en weer te geven in verband met onze Services. Als u Mevo suggesties doet voor verbetering van producten of services, mag Mevo uw suggesties gebruiken zonder enige vergoeding aan u.

5.4 Reikwijdte van licenties

Alle licenties die u in deze Sectie 5verleent: (a) zijn niet-exclusief, wereldwijd en royaltyvrij; (b) omvatten het recht en de licentie om het gelicentieerde werk voor de hierboven vermelde doeleinden te kopiëren, te gebruiken, te distribueren, publiekelijk uit te voeren en weer te geven; en (c) omvatten alle nodige rechten en licenties om ons in staat te stellen onze rechten uit te oefenen en onze verplichtingen na te komen. Door deze licenties te verlenen, doet u afstand van uw zogenaamde 'morele rechten'. Niets in deze Overeenkomst wordt beschouwd als een 'licentievoorwaarde' die van toepassing is op Mevo; elke schending van een voorwaarde door Mevo zal hoogstens aanleiding geven tot een claim voor contractbreuk. Alle licenties die hierin worden verleend zijn een aanvulling op alle andere licenties die u mogelijk verleent (bijv. een Creative Commons-licentie).

6. Uw verplichtingen

6.1 Verklaringen en garanties

Voor elk stukje inhoud dat u bij of via Mevo indient, verklaart en garandeert u het volgende:

 • U hebt het recht om de inhoud aan Mevo in te dienen en de licenties hierin te verlenen;
 • Mevo hoeft geen licenties van derden te verkrijgen of royalty's te betalen aan derden met betrekking tot de streaming of andere toegestane distributie van de inhoud;
 • De inhoud maakt geen inbreuk op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; en
 • De inhoud is in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetten.

6. 2 Schadeloosstelling

U zult Mevo en zijn dochterondernemingen, moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloosstellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van alle acties van derden die voortvloeien uit: (a) de inhoud die u indient bij of via de Services; en (b) beschuldigingen van acties of nalatigheden door u die (ongeacht of deze bewezen zijn) een schending van deze Overeenkomst zouden vormen.

7. Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst begint wanneer u onze Services voor het eerst gebruikt en loopt zolang u onze Service gebruikt of een account bij ons hebt, afhankelijk van welke periode het langst is. Mevo kan deze Overeenkomst op elk moment schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen, en gebruikers kunnen op elk moment opzeggen door hun account te verwijderen.

Als u deze Overeenkomst schendt, kan Mevo naar eigen goeddunken: (a) deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen, met of zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, of (b) de toegang tot uw account of de inhoud ervan opschorten, verwijderen of beperken. Als Mevo uw account verwijdert wegens een schending, mag u zich niet opnieuw registreren.

In het geval van een beëindiging of afloop, blijven de volgende secties van kracht: Sectie 6.2 (Schadeloosstelling), Sectie 8 (Disclaimers), Sectie 9 (Beperking van aansprakelijkheid) en Sectie 10 (Algemene bepalingen).

8. Disclaimers

MEVO LEVERT DE SERVICES IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GEBRUIKT DE SERVICES OP EIGEN RISICO. U moet zelf voor een apparaat en internettoegang zorgen.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN UITEENGEZET EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MEVO ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. Mevo geeft onder andere geen toezeggingen of garanties:

 • dat onze Services, of een deel daarvan, beschikbaar of toegestaan zijn in uw rechtsgebied, ononderbroken of foutloos zijn, of toegankelijk zijn vanaf alle apparaten of browsers;
 • met betrekking tot inhoud die door onze gebruikers is ingediend;
 • dat elke geo-filtering of oplossing voor het beheer van digitale rechten die wij aanbieden, doeltreffend zal zijn;
 • dat onze Services voldoen aan uw zakelijke of professionele behoeften;
 • dat wij een bepaalde functie zullen blijven ondersteunen of terugwaartse compatibiliteit met software of apparatuur van een derde partij in stand zullen houden; of
 • met betrekking tot websites en bronnen van derden.

9. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GELDT HET VOLGENDE: (A) MEVO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF SCHADE VOOR VERLIES VAN ZAKEN, WINST, GOODWILL, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN; EN (B) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MEVO JEGENS U, MET UITZONDERING VAN MEVO'S CONTRACTUELE BETALINGSVERPLICHTINGEN HIERONDER (INDIEN VAN TOEPASSING), ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE BEDRAGEN DIE U AAN MEVO HEBT BETAALD GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN UW CLAIM(S) OF HONDERD DOLLAR (USD $100), AFHANKELIJK VAN WELKE HOGER IS

10. Algemene bepalingen

Keuze van wet: Op deze Overeenkomst zijn de wetten van de staat New York en de Verenigde Staten van Amerika van toepassing (met betrekking tot aangelegenheden die onder federale jurisdictie vallen, zoals auteursrechten), zonder rekening te houden met beginselen van wetsconflicten.

Locatiekeuze; Afstand van juryrechtspraak: Elke actie met betrekking tot deze Overeenkomst of uw gebruik van onze Services moet worden ingeleid bij de staats- of federale rechtbanken in New York County, New York State, Verenigde Staten van Amerika; u stemt in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken. BIJ EEN DERGELIJKE ACTIE DOEN MEVO EN U ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP EEN JURYPROCES.

Voorbehoud van rechten, scheidbaarheid, overmacht: Mevo behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. De rechten en verhaalsmogelijkheden van Mevo zijn cumulatief. Geen enkel verzuim en geen enkele vertraging door Mevo in de uitoefening van enig recht, betekent dat afstand wordt gedaan van enige verdere uitoefening van dat recht. Indien een voorwaarde van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die voorwaarde worden beperkt of geschrapt. Mevo is niet aansprakelijk voor vertraging of uitval veroorzaakt door overmacht.

Relatie: U en Mevo zijn onafhankelijke contractanten van elkaar; geen van de partijen is een agent, partner of deelnemer in een joint venture van de andere partij. Deze overeenkomst is bindend voor de partijen en hun opvolgers, persoonlijke vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen aan een persoon van wie het account door Mevo is beëindigd of die zich niet mag registreren; een dergelijke overdracht is nietig.

Derden: Met onze Apps kunt u mogelijk livestreamen via platforms van derden. Uw gebruik van deze platforms is onderworpen aan de servicevoorwaarden van de betreffende platforms. Wij doen geen uitspraken over of geven geen garanties voor dergelijke services. Behalve zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst vermeld, verleent niets hierin enig recht aan derden.

Volledige overeenkomst: Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere afspraken met betrekking tot het onderwerp ervan en kan niet worden gewijzigd, behalve in overeenstemming met Sectie 1 of in een document dat is ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van Mevo. Als u een ondertekende overeenkomst met Mevo hebt, zal elke tegenstrijdige voorwaarde van die overeenkomst voorrang hebben op de voorwaarden van deze overeenkomst, maar alleen voor wat betreft het onderwerp van die overeenkomst.

Addenda: In deze Overeenkomst zijn de volgende documenten (en geen andere) door middel van verwijzing opgenomen:

Kennisgevingen: U moet kennisgevingen van juridische aard naar ons sturen via e-mail of naar:

Mevo Inc.
Morrislaan 19
Brooklyn NY 11205, V.S.